Shopping Cart

No products in the cart.

หลักสูตร HR Solutions by Angie​

เรียนรู้ทักษะ เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและอาชีพของคุณ​

เปลี่ยนจากผู้เริ่มต้น ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

เรียนรู้วิธีการและเทคนิค ที่อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในเรื่องนั้น

Want to receive push notifications for all major on-site activities?